SKOOLTYE

BELANGRIKE INLIGTING AANGAANDE DIE SKOOL OPSET

GRAAD 1 – 07:30 -13:00

GRAAD 2 – 7 & LSEN – 07:30-13:30

\

LAATKOM BY DIE SKOOL

 • Daar word van die leerling verwag om betyds by die skool aan te meld. Die skoolhekke word om 07:30 gesluit en dan eers weer 13:15 oopgesluit. Alle laatkommers moet eers by die skoolkantore aan meld.
\

SKOOLBYWONING

 • VERPLIGTE SKOOLBYWONING: Dit is elke ouer se plig om toe te sien dat hul kinders die skool elke dag bywoon, ook op die laaste dag van die kwartaal.
 • SKOOLBESOEK: Ouers word versoek om alle afsprake vir leerlinge (dokter, tandaarts ens.) sover moontlik na skool te reël. Indien leerlinge egter vroeër as die vasgestelde skooltye afgehaal moet word om n dringende afspraak na te kom (begrafnis ens.) moet die volgende prosedure gevolg word:
  1. Die ouer moet by die kantoor aanmeld om die nodige dokumentasie (toestemmingsbrief) in te vul.
  2. Die dokument word dan deur die skoolhoof of sy gedelegeerde onderteken en aan u terug gebring.
  3. Die goedgekeurde vorm word hierna ingehandig by die klasonderwyser en die leerling word verskoon.
  4. Geen leerling mag gedurende skoolure self huis toe gaan nie. Ouers moet hulle kinders persoonlik by die skool kom haal.

AFWESIGHEDE: Enige persoon wat ʼn leerling, wat wetlik skoolpligtig is, sonder enige grondige rede verhoed om die skool by te woon, is skuldig aan ʼn oortreding van Suid Afrikaanse Skolewet, WET 84 SUBARTIKEL 1 van 1996, en is skuldig aan ʼn oortreding wat strafbaar is met ʼn boete of tronkstraf vir ʼn periode wat nie 6 maande oorskrei nie.

\

AFWESIGHEDE TYDENS EKSAMEN/TOETSE:

 • Leerlinge, moet skriftelik verskoning by die voogopvoerder en vakopvoerder inhandig (doktersbrief of brief van ouers/voog).
 • Die vakopvoerder en departementshoof sal ʼn verteenwoordigende punt aan die leerling toeken.
 • Indien die leerling gereeld tydens toetse of eksamens afwesig is, sal die ouers of voog in kennis gestel word en verdere prosedures sal met hulle uitgeklaar word.
 • Agterstallige werk tydens afwesighede bly die verantwoordelikheid van die leerling. Reël asb. met die onderwyser.